OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania
z religii oraz program nauczania w klasach I- III gimnazjum
według programu AZ-3-01/1

1.      Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

2.      W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe zaplanowane na dany semestr zgodnie z kartą „Co będzie oceniane?”.

3.      Promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie.

4.      Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali:

·                                – celujący (6),

·                                – bardzo dobry (5),

·                                – dobry (4),

·                                – dostateczny (3),

·                                – dopuszczający (2),

·                                – niedostateczny (l).

Do tych ocen mogą być dołączone znak „ +” bądź „ –”, gdzie „+” to podwyższenie oceny, które oznacza, że uczeń przekroczył wymagania z określonego poziomu, ale nie osiągnął poziomu wyższego oraz „–”, który oznacza niewielkie braki w osiągnięciu danego poziomu.
Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na oceny:
100% - celujacy
99% - 90% – bardzo dobry
89% - 75% – dobry
74% - 51% – dostateczny
50% - 26% – dopuszczający
25% - 0% – niedostateczny

Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez dostawienie „–”.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ


Podstawą do wystawienia oceny kończącej określony etap nauki są oceny cząstkowe skupione w następujących grupach:
I. Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, cytaty, pojęcia);
II. Pacierz, katechizm;
III. Sprawdziany i testy;
IV. Zeszyt przedmiotowy;
V. Modlitwy, pieśni, psalmy;
VI. Praca w grupach, aktywność, inne.

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę z półrocza.

Wszystkie oceny są jawne, obiektywne, wskazujące na pojawiające się braki i motywujące do poprawy
i dalszej pracy. W ciągu roku szkolnego pojawią się różne formy i rodzaje kontroli. Na początku kontrola wstępna, aby zorientować się jaką wiedzę i umiejętności uczeń posiada, w ciągu roku bieżące sprawdzanie wyników, wreszcie kontrola końcowa, by ocenić osiągnięcia i ewentualne porażki. Nie każda kontrola musi kończyć się wstawieniem oceny do dziennika.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności,
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.


 

Co będzie oceniane w klasie I gimnazjum ?

SEMESTR PIERWSZY

SEMESTR DRUGI

1.ODPOWIEDŹ USTNA:- wiadomości bieżące- cytaty min. : Ga 5, 22-23a ; J 15,12 ; Mk 1,15 ; Ap 3,20-Psalm 130, 1-4- pojęcia min.: Kościół, Objawienie ,Tradycja, eschatologia, kanon Pisma św.
2. PACIERZ (wrzesień )- Modlitwa Pańska- Pozdrowienie Anielskie- Aniele Boży- Dziesięć Przykazań - Dwa przykazania miłości3. MAŁY KATECHIZM ( listopad)- główne prawdy wiary-
3 cnoty Boskie- sakramenty święte- dary Ducha Świętego- najprzedniejsze dobre uczynki- ostateczne rzeczy człowieka
4. RÓŻANIEC(części i tajemnice-październik)
5.PRACA KONTROLNA (grudzień )
6. AKTYWNOŚĆ
7. PRACA W GRUPACH
8. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
9. MODLITWY własne (dwie)
10. PIESNI:- ,, Przyjdź Duchu Święty” ( październik)- ,,Wśród nocnej ciszy „ ( gródzień)
11.PRACA PISEMNA„ Wspólnoty działające przy mojej parafii”

1.ODPOWIEDŹ USTNA:- wiadomości bieżące- cytaty min. : Mt 5,37; Iż 40,31; Mt 18,20; Hbr 10,24- 25- Psalm 25,4-6. 20-21- pojęcia min.: hierarchia, ekumenizm, caritas, natchnienie, wierni
2. MAŁY KATECHIZM (luty)- uczynki miłosierne wobec duszy- grzechy przeciw Duchowi Świętemu- grzechy wołające o pomstę do nieba- warunki sakramentu pokuty- akt wiary, nadziei, miłości, żalu
3. STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
4. PRACA KONTROLNA( kwiecień)
5. AKTYWNOŚĆ
6. PRACA W GRUPACH
7. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
8. MODLITWY- Anioł Pański( kwiecień)- Pod Twoją obronę( maj)
9. . MODLITWY własne (dwie)
10. PIESŃ ,,Wisi na krzyżu”(marzec)
11.PRACA PISEMNA„ Moja rola w kościele”

 


Co będzie oceniane w klasie II gimnazjum?

 SEMESTR PIERWSZY

SEMESTR DRUGI 

 1.ODPOWIEDŹ USTNA:- wiadomości bieżące- cytaty min. : Mt 5,8; Rz 12,21; Mk 9,37;   1 Kor 6,12- Hymn o miłości 1Kor 13 4-8a i 13- pojęcia min. : Kościół domowy, hierarchia wartości,  małżeństwo, godność osoby,   odpowiedzialność
2. PACIERZ (wrzesień )- Modlitwa Pańska- Pozdrowienie Anielskie- Aniele Boży- Dziesięć Przykazań - Dwa przykazania miłości
3. MAŁY KATECHIZM ( listopad)- główne prawdy wiary- uczynki miłosierne względem ciała- sakramenty święte- 5 przykazań kościelnych- osiem błogosławieństw
4. RÓŻANIEC(części i tajemnice-październik)
5.PRACA KONTROLNA (grudzień )dział : „Miłość , małżeństwo, rodzina
6. AKTYWNOŚĆ
7. PRACA W GRUPACH
8. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
9. MODLITWY  własne (dwie)
10. PIESNI:- ,,Wszystko Tobie oddać pragnę’’(październik)- ,,Anioł pasterzom mówił’’(grudzień)
11.PRACA PISEMNA„ Mój idol czy autorytet ”

 1.ODPOWIEDŹ USTNA:- wiadomości bieżące- cytaty min.: Mt 6,24; Ga 5,13; Mt 10, 42;  Pwt 30,19-20- Modlitwa o łaskę powołania- pojęcia min.: tolerancja, apostolstwo, normy etyczne, moralność uczuć, aborcja, eutanazja
2. MAŁY KATECHIZM (luty)- główne źródła grzechu- siedem grzechów głównych- grzechy cudze- warunki sakramentu pokuty- akt wiary, nadziei, miłości, żalu- 4 cnoty kardynalne- 7 cnót głównych
3. STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
4. PRACA KONTROLNA (kwiecień) działy: „Pokonać zagrożenia wobec miłości”             „Szanse i nadzieje świata”
5. AKTYWNOŚĆ
6. PRACA W GRUPACH
7. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
8. MODLITWA - Anioł Pański(kwiecień) - Koronka do Miłosierdzia Bożego
9. MODLITWY  własne (dwie)
10. PIESNI: - ,,Ogrodzie oliwny” (marzec)- ,, Przed tak wielkim Sakramentem(maj)
11. PRACA PISEMNA „Moje Westerplatte”

 


Co będzie oceniane w klasie III gimnazjum?

 SEMESTR PIERWSZY

SEMESTR DRUGI 

 1.ODPOWIEDŹ USTNA: - wiadomości bieżące - cytaty min : Mt 5,48; Jr 33,3; J 8,31-32;   Mt 7,7-8- Psalm 63 - pojęcia min.: Biblia, kanon, apokryf,  Hermeneutyka, historia zbawienia
2. PACIERZ (wrzesień) - Modlitwa Pańska - Pozdrowienie Anielskie- Aniele Boży- Dziesięć Przykazań - Dwa przykazania miłości
3. MAŁY KATECHIZM (listopad)- główne prawdy wiary- najprzedniejsze dobre uczynki- uczynki miłosierne względem ciała- uczynki miłosierne względem duszy- osiem błogosławieństw- 7 cnót głównych- ostateczne rzeczy człowieka- trzy rady ewangeliczne
4. RÓŻANIEC (części i tajemnice-październik)
5.PRACA KONTROLNA (grudzień) działy: „Boże Objawienie”, „Biblijne wzorce osobowe”
6. AKTYWNOŚĆ
7. PRACA W GRUPACH
8. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
9. MODLITWY własne (dwie)
10. PIEŚNI: - "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" (wrzesień) - "Bóg się rodzi" (grudzień)
11.PRACA PISEMNA "Życiorys mojego świętego patrona"

 1.ODPOWIEDŹ USTNA:- wiadomości bieżące- cytaty min. :Łk 9,23; J 8,12; Mt 6,20-21;-  Psalmy 73 i 27- pojęcia min.: egzegeza, teologia biblijna, powołanie, Słowo Wcielone, Tradycja
2. MAŁY KATECHIZM (luty)- sakramenty święte- dary Ducha Świętego- główne źródła grzechu- siedem grzechów głównych- grzechy przeciw Duchowi Świętemu- grzechy cudze- grzechy wołające o pomstę do nieba- warunki sakramentu pokuty- akt wiary, nadziei, miłości, żalu- 3 cnoty Boskie- 4 cnoty główne
3. STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
4. PRACA KONTROLNA (kwiecień) działy: "Jezus Chrystus", "Kościół i moja młodość"
5. AKTYWNOŚĆ
6. PRACA W GRUPACH
7. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
8. MODLITWA - Anioł Pański (kwiecień) - Koronka do Miłosierdzia Bożego
9. MODLITWY  własne (dwie)
10. PIEŚNI: - "Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament" ( maj)
11.PRACA PISEMNA "Historia Kościoła – wybrane zagadnienie