Rok 2001

21.01.2001 r. Jasełka po sumie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lutczy

28.01.2001 r. Jasełka po sumie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lutczy

- kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Omówiliśmy zbliżającą się wizytację kanoniczną poprzedzoną rekolekcjami wielkopostnymi oraz prymicje księdza biskupa Adama Szala, dawniejszego wikariusza w Lutczy za Księdza Proboszcza Prałata Władysława Wilka

20.02.2001 r. Otrzymałem opinie od Wojewódzkiego konserwatora odnośnie prowadzonych prac przy modernizacji instalacji elektrycznej i systemu włamania i pożaru

20.02.2001 r. Wizytacja parafii przez : Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego ks. Jana Szczupaka, Wydział Gospodarczy przez ks. Kazimierza Szkaradka i Ksiądz Dziekan ze Strzyżowa Jan Wolak. Przedstawiłem dotychczasową pracę w parafii od 27 sierpnia 1995 r. do obecnej chwili. Osiągnięcia w życiu religijnym, sprawy gospodarcze i plany na przyszłość z uwzględnieniem adaptacji organistówki na dom dla rekolekcji zamkniętych oraz kontynuacji rozpoczętych prac i remontów

23.02.2001 r. Posiedzenie Komisji i wizja lokalna w sprawie konserwacji i pielęgnacji starego drzewostanu przy kościółku. Skład komisji: Pracownik SOZ z Rzeszowa, Mandela Bernard, Szostak Mieczysław, ks. Jan Ochał

10 - 13.03.2001 r. Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Kazimierz Surowiec - proboszcz z Malinówki (diecezja przemyska)

16 - 17.03.2001 r. Wizytację kanoniczną przeprowadził Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. Bardzo były wzruszające spotkania w szkołach oraz z chorymi. Udzielił 34 młodym parafianom sakramentu bierzmowania. Zachęcał nas do pogłębiania życia religijnego po przez systematyczne uczestniczenie w Mszy świętej, sakramencie pokuty, lekturę Pisma świętego i prasy katolickiej. Zachęcał do wspierania i słuchania katolickiej rozgłośni diecezjalnej Radia Via z Rzeszowa. W posumowaniu zwrócił nam uwagę jeszcze raz na pogłębianie życia religijnego oraz bardzo mocno uświadomił rodzicom odpowiedzialność przed Bogiem za wychowanie swoich dzieci

19.03.2001 r. Uroczystość odpustowa ku czci świętego Józefa Oblubieńca NMP była szczególna w tym roku. W Zespole Szkół w Lutczy Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Adam Szal spotkał się ze swoimi wychowankami z przed dwudziestu lat. Potem przewodniczył uroczystej sumie odpustowej przy bardzo wypełnionej świątyni oraz w otoczeniu księży rodaków i z sąsiednich parafii. W przymówieniu nawiązał do przodków, pytając dlaczego obrali za patrona świętego Józefa? Dla nas jest nadal aktualne abyśmy nadal naśladowali Patrona: po przez wsłuchiwanie się w Słowo Boże i nieustanną modlitwę, aby poznać coraz bardziej jaka jest wola Boża. Ciekawostką była na koniec bardzo mocna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i gradem

24.03.2001 r W katedrze Rzeszowskiej cztery parafianie brało udział w rozpoczęciu Synodu Diecezji Rzeszowskiej

04.04.2001 r. Podsumowania wizytacji kanonicznej w dekanacie strzyżowskim dokonał w Zaborowiu Ksiądz Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny. Podziękował kapłanom za ogromną pracę duszpasterską w parafiach. Zachęcał, abyśmy promowali w katolickich środkach masowego przekazu nasze parafie, życie naszych wspólnot, gdyż tak bardzo dużo dobra jest w nich. Kładł nam na serce sprawę duszpasterstwa młodzieży, pracę Synodu Diecezjalnego z grupami w parafii oraz diecezjalne "Radio Via" pracujące na falach UKF 103,8 MHz. Na koniec życzył pokoju od Chrystusa Zmartwychwstałego dla wszystkich i radości paschalnej przemieniającej codzienne życie, może nieraz bardzo trudne
 

2. Wizytacja kanoniczna

         Naszą parafie zwizytował Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej w dniach 16 i 17 marca 2001 r. Ksiądz biskup Edward w swoich wypowiedziach wskazywał na wiele aspektów wiary, życia religijnego, życia społecznego. Msze święte gromadziły licznie parafian, w tym niemały był udział dzieci szkolnych, młodzieży. Był to czas świętowania, modlitwy, także spotkań z poszczególnymi grupami działającymi w parafii. Na nich wszystkich obecność swą zaznaczył ksiądz biskup Edward. Wskazywał na celowość działalności ich, zaangażowania w pracę na rzecz dobra. A ponieważ działanie Boga opiera się na pracy ludzi dobrej woli, wszystkim współdziałającym wyraził słowa uznania i wdzięczności. Podkreślał jak ważne jest to, co jest zasługą ludzi, którzy swoją postawą służby innym, zaangażowaniem, aktywnością, wiernością prawdzie wartościom chrześcijańskim, zmieniają i wywierają korzystny wpływ na zmiany w swoim środowisku, miejscowości.  Swoją aprobatę wobec działalności grup wyraził słowami, że "nikomu nie godzi się trwać w bezczynności". Wyraził także radość z gorliwości wytrwania w dobrym wszystkim udzielającym się w pracy dla parafialnej wspólnoty rodzinnej. Zachęcał także do dalszej pracy posługując się słowami pisarza St. Wyspiańskiego: "oni mogą dużo mieć, żeby tylko chcieli chcieć".
         Podczas odwiedzin w Zespole Szkół w Lutczy swoje słowa skierował do uczniów i nauczycieli jako tworzących wspólnotę. Podkreślił rolę uczniów i nauczycieli w niej. porównał nawet uczniów do ogrodu kwiatów wiosennych, o które trzeba dbać, pielęgnować, porządkować, obserwować by towarzyszące wzrostowi kwiatów chwasty nie opanowały ziemi.
         Każdemu ze zgromadzonych polecił dążyć do dobra, Bożej Prawdy. Tylko przy jej użyciu można spokojnie popatrzeć na wiele spraw. Każdy z nas powinien docierać do prawdy, ponieważ stanowi ważny element życia. Cóż byłoby ono warte, gdyby nie istniała w nim cząstka prawdy? W swojej wypowiedzi przytaczając słowa z Pisma świętego: "Jam się na to narodził i przyszedł na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie", stwierdził, że dotyczą każdego z nas. Żyjemy po to, aby Go naśladować, mówić jeśli chodzi o głoszenia prawdy. Prawda to podstawowy warunek współpracy z Panem Bogiem. Współpraca ta ma się przejawiać w życzliwym stosunku do kolegów, nauczycieli, rodziców, odpowiedzialności za swoje czyny, odpowiedzialności za słowa, postępowanie itp.
         Podczas Mszy świętej z Bierzmowaniem skierowane do nas słowa pozwoliły nam uprzytomnić na nowo co mamy wspólnego z Chrystusem oraz to, co wspólnym winno się stawać. W tej szczególnej chwili umocnienia Duchem Świętym, dawcą swoich siedmiorakich darów wskazał zebranym kandydatom na pracę w umacnianiu ich. Wskazał także na Eucharystię, sakrament pokuty, komunie świętą, unikanie grzechów, życie w wolności, ale pojętej nie jako swawoli, ale rozwagi, realizacji siebie w kierunku pomnażania dobra.
         Podkreślił znaczenie i ogromną rolę Pisma Świętego jako Słowa Bożego dającego wskazówki właściwego życia zdominowanego przez wiarę i ducha modlitwy. Przyswoić wypada w pamięci podaną zebranym dewizą Bożą: "zło dobrem zwyciężaj", także ewangelicznej rady bycia gorącym albo zimnym, nigdy letnim.
         W innej wypowiedzi uczulał na czuwanie nad sobą w rozpoznawaniu różnorodnych pokus i opieraniu się im. Szatan bowiem potrafi podrzucać pokusy w formach przyciągających, wabiących. On nie ustaje w niszczycielskiej i potępieńczej działalności i jest specjalistą od ubierania zła w pozory dobra.

3. Odpust

         W dzień św. Józefa Oblubieńca NMP w Lutczy (19 marca br.) parafianie mieli okazje spotkać się ponownie z księdzem biskupem. Tym razem był to Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, który w Lutczy pracował jako wikariusz na swej pierwszej placówce. Spotkanie w Zespole Szkół po latach ze swoimi uczniami było bardzo wzruszające. Tyle wspomnień, tamta rzeczywistość nagle wróciła co prawda w doskonałej pamięci księdza biskupa Adama Szala. Poznawał po imieniu swoich dawnych wychowanków, bardzo interesował się ich obecnym życiem. Tyle mieli sobie do powiedzenia.
         O godzinie 17,00 Mszy świętej odpustowej przewodniczył ksiądz biskup Adam. Zaszczycili swą obecnością parafian licznie zebranych także księża rodacy i z sąsiednich parafii.
Podczas tej Sumy odpustowej ciepłe słowa skierował do zebranych gości i parafian ksiądz biskup Adam. Dotyczyły głównie one postaci świętego Józefa i tego, jak uobecnia się On w naszym życiu codziennym.
         Dlaczego nasi przodkowie obrali za patrona świętego Józefa? Wystarczy sięgnąć do Litanii, ileż tam pięknych określeń, będących wzorami do naśladowania. To postać pociągająca pod wieloma względami. Przede wszystkim to wzór posłuszeństwa, trwa w duchu posłuszeństwa na głos Boży. Skąd taki duch? Chodził często do synagogi (żydowski dom modlitwy), rozważał starannie wydarzenia związane z postaciami Starego Testamentu: Abrahama, Mojżesza Jeremiasza, Natana. Odczytujemy wyraźnie przyczyny posłuszeństwa - to zakorzenienie w Piśmie Świętym, którego czytał treści, żył tą treścią, spełniając Boży plan, towarzyszył Maryi i Jezusowi jako troskliwy opiekun, wierny sługa, żywiciel.
         Wyraził prośbę, aby w tym naszym zabieganym życiu starali się wpatrywać w patrona. Tęsknimy także za ciepłem ogniska, za przykładem, który pozostawił święty Józef.
         Właśnie odpust daje tę możliwość, aby zatęsknić za atmosferą, za przewodnictwem Józefa w naszym życiu. A co trzeba czynić by święty Józef był z nami? Wartałoby i trzeba sięgnąć po Ewangelię, ciągle pytać jaka jest wola Boża względem mnie. Kimkolwiek jesteśmy: dzieckiem, matką, ojcem, nauczycielem, rolnikiem, starajmy się to powołanie realizować z posłuszeństwem jak Patron. Często zadawać sobie trud odpowiedzenia na pytanie, czy tak jest, jak życzyłby sobie święty Józef?
         W końcowej części ksiądz biskup Adam polecił to wspólne dziedzictwo, wiarę tych, którzy obrali świętego Józefa za patrona, nasze drogi życiowe Świętemu. Wyraził to znamienitymi słowami: "Święty Józefie, naucz nas życia ewangelicznego".
         W procesji z darami otrzymał w prezencie obraz, malowany na płótnie przedstawiający panoramę starego i nowego kościoła a pomiędzy nimi portret Księdza Biskupa jako wikariusza z lat 1979-1982 w Lutczy. Tu miedzy tymi dwoma świątyniami przeżywał trzy pierwsze lata kapłaństwa, życie modlitwy, katechezy, czynności duszpasterskie i pracę w gospodarstwie z świętej pamięci księdzem proboszczem Prałatem Władysławem Wilkiem. Tryptyk jest ułożony na otwartej księdze Pisma świętego rozłożonej na krzyżu tak jak każde życie kapłańskie.
         Na zakończenie przy potężnej burzy z piorunami, gradem, deszczem udzielił wszystkim zebranym prymicyjnego błogosławieństwa biskupiego, a na pamiątkę otrzymaliśmy obrazek przedstawiający Matkę Bożą Jackową w Przemyślu, a na odwrocie ze słowami:

CHWAŁA OJCU
I SYNOWI
I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
+ Adam Szal
Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Przemyskiej

Rada Duszpasterska 2001 - 2006

14.05.01 - Poniedziałek - Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki nowych kandydatów do rady Duszpasterskie w parafii Lutcza. Zostaje poszerzona do ponad 30 osób, aby jak najwięcej ludzi angażował się w życie religijne parafii. Początkiem czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Duszpasterskiej minionej kadencji i nowej.

05.06.01 - Rozpoczynamy prace przy zmianie napędów dzwonów bo stare mechaniczne już się zepsuły. Oby dwie dzwonnice będą mieć elektryczny napęd ze sterowanym czasem dzwonienia na Anioł Pański o godz. 6,00, 12,00 i 18,00. W ten sposób mieszkańcy okolic starego i nowego kościoła będą mieli przypominane o modlitwie, o którą prosił Ojciec Święty - Karol Wojtyła w 1978 roku po wyborze na Stolice Piotrową.

14.06.01 - Uroczystość Bożego Ciała - po Mszy św. o godz. 8,30 wyruszamy w procesji do starego kościółka przy licznie zgromadzonych parafianach, których o bezpieczeństwo na głównej drodze trudzą się panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.

15.08.01 - Uroczystość Matki Bożej Zielnej - gromadzimy się bardzo licznie na uroczystej sumie i procesji wokół kościoła. Liturgi przewodniczy ks. Piotr Sala - neoprezbiter z Zagorzyc.

26.09.01 - Środa - ksiądz biskup Kazimierz Górny dokonuje poświecenia odnowionego ołtarza głównego w starym kościółku. Z zaproszonych gości są tylko z Starostwa Powiatu ze Strzyżowa. Bardzo mało przybyło ludzi na tę uroczystość. Najwięcej przybyło z najdalszych odległości: Kobyla, Granica, Nowa Wieś, Jastrzębskiego. W kościółku w czasie wakacji zostały wykonane instalacje systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem i włamaniem z całodobowym monitoringiem oraz nagłośnienie kościółka.

13.10.01 - Sobota - udajemy się autokarem w pielgrzymce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Katolickich Rodzin /Z. Dzika/ w parafii Lutcza na powitanie Matki Bożej Częstochowskiej w Gorlicach, która rozpoczyna po diecezji tarnowskiej nawiedzać diecezję naszą rzeszowską.

02.12.01 - Niedziela - dziś po sumie podczas zmiany tajemnic żywego różańca rozpoczęła się w naszej parafii rodzinna sztafeta różańca. Sześć różańców z Fatimy zabrały rodziny /Granica, Podlasy, Podsochówka, Buczyny, Nowa Wieś, Kobyla/ i będą przekazywać sąsiedniej rodzinie i zapraszać do modlitwy. Ta sztafeta różańca rodzinnego ma przygotować naszą parafie do Nawiedzenia w 07.04.2002 roku.

31.12.01 - Poniedziałek - o godzinie 14,00 gromadzą się parafianie na uroczyste nieszpory o najświętszym sakramencie, gdzie dziękujemy za błogosławieństwo i przepraszamy za grzechy w minionym roku i prosimy o dalsze łaski na nowy 2002 rok. O godz. 23,00 parafianie przybywają do świątyni na adoracje najświętszego sakramentu a o północy Mszą świętą rozpoczynamy nowy rok z nadzieją chrześcijańską.