Zasady fotografowania i filmowania podczas liturgii

 

 

Zasady w oparciu o Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

 dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii

 

 

1.            Do sporządzania dokumentacji fotograficznej lub filmowej można dopuścić jedną lub dwie osoby posiadające świadectwo ukończenia specjalnego kursu organizowanego przez Kurię Diecezjalną. Obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór.

2.            Osoby pragnące fotografować lub filmować w czasie liturgii zobowiązany jest uprzednio uzyskać zezwolenie miejscowego duszpasterza. Osoby te powinny być poinformowane o przebiegu akcji liturgicznej i miejscu z którego wolno im fotografować lub filmować. Ważniejsze szczegóły powinni uzgodnić również z celebransem.

3.           Fotograf lub operator kamery powinien znajdować się poza prezbiterium. Nie mogą oni zajmować miejsca przeznaczonego wyłącznie dla celebransa lub koncelebransów, służby liturgicznej czy osób związanych bezpośrednio z celebracją liturgiczną (np. kandydaci do święceń, narzeczeni, dzieci pierwszokomunijne itp.).

4.           Zabrania się ustawiania w prezbiterium dodatkowych źródeł sztucznego oświetlenia jedynie dla potrzeb fotografa lub kamerzysty.

5.           Zabrania się: ustawiania podestów, zwyżek oraz wchodzenia na ambonę lub mensy ołtarzowe oraz inne miejsca mogące służyć do wykonania zdjęć z wysokości.

6.           W celu fotografowania lub filmowania liturgii bezwzględnie zabrania się używania dronów.

7.            Pracę swoją, tak fotograf jak i kamerzysta winni wykonywać z dyskrecją, nie przeszkadzając wiernym w pobożnym uczestnictwie w liturgii. Dotyczy to głównie zmiany miejsca, używania światła i posługiwania się sprzętem.

8.            Fotograf i kamerzysta zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać ciszy oraz zajmować postawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Nie mogą prowadzić rozmów i przyjmować postaw niewłaściwych, które mogą być odebrane jako lekceważenie sprawowanych czynności liturgicznych.

9.           Są w liturgii chwile wymagające szczególnego skupienia i uwagi, są to: czytania słowa Bożego, homilia (kazanie), modlitwa eucharystyczna, przeistoczenie (podniesienie) oraz Komunia święta. W tym czasie osoby fotografujące lub filmujące nie mogą się poruszać w kościele bądź w jakikolwiek inny sposób przeszkadzać celebransowi i pozostałym uczestnikom liturgii.

10.      Szczególnym momentem Mszy św. jest ta część modlitwy eucharystycznej, która bezpośrednio wiąże się z przypomnieniem i uobecnieniem gestu Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział słowa: „To jest Ciało Moje…, to jest Krew Moja…”. W tym czasie zabrania się fotografom i kamerzystom wykonywania ich czynności. Odstępstwo od tej reguły nastąpić może tylko w ściśle określonych przypadkach uzgodnionych wcześniej z celebransem liturgii lub ceremoniarzem (kapłanem sprawującym liturgię lub odpowiedzialnym za jej przebieg)

11.       W myśl kanonu 562 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz „obowiązany jest czuwać, aby funkcje liturgiczne były godziwie sprawowane (…) i by nie działo się nic, co nie przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego”, dlatego on jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących fotografowania lub filmowania czynności liturgicznych.

12.       Przed uroczystościami takimi jak np. Pierwsza Komunia św., rodzice powinni uzgodnić z Proboszczem wybór jednego fotografa i jednego kamerzysty, którym zostanie udzielone prawo do fotografowania i filmowania uroczystości. Przy wyborze tych osób należy kierować się nie tylko ich profesjonalizmem, ale również umiejętnością przestrzegania powyższych przepisów.

13.      Zabrania się gestem lub słowem nawoływania uczestników liturgii do przyjmowania postaw mających na celu pozowanie lub innych zachowań nienaturalnych dla przebiegu liturgii.

14.       Fotograf lub kamerzysta w żaden sposób nie może wpływać na zachowania i postawy celebransa bądź innych osób będących liturgiczną służbą ołtarza. Szczególnie nie wolno żądać zmiany miejsca lub oczekiwać, że kapłan bądź np. ministrant ustawi się w sposób nie zasłaniający fotografowanej lub filmowanej czynności.

15.      Fotografom i kamerzystom, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących przepisów, duszpasterze powinni odmówić prawa wykonywania zdjęć lub filmowania podczas sprawowania liturgii.

16.       W przypadkach, gdy fotograf lub kamerzysta naruszają obowiązujące zasady mogą zostać poproszeni o zaprzestanie czynności związanych z utrwalaniem obrazu; w przypadkach drastycznych można im wydać nakaz opuszczenie miejsca sprawowania liturgii.

17.         Fotograf i kamerzysta powinni także pamiętać, że zachowując powyższe zasady okazują szacunek dla fotografowanych lub filmowanych osób, którzy są głównymi uczestnikami uroczystości liturgicznej.