"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   291   XII  2021

 

O podwójnym przyjściu Chrystusa

św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 15, 1-3

 

Głosimy przyjście Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania.

Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze - ukryte, jak rosy na runo; drugie - jawne, to, które nastąpi.

Za pierwszym przyjściem został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami aniołów. Dlatego nie poprzestajemy na pierwszym Jego przyjściu, lecz wyczekujemy także i drugiego. Za pierwszym mówiliśmy: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". To samo powiemy i za drugim, a wychodząc z aniołami naprzeciw Panu, oddamy Mu hołd, wołając: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Przyjdzie więc Zbawiciel nie po to, aby Go sądzono, lecz po to, by wezwać na sąd tych, przez których niegdyś był postawiony przed sądem. Gdy wtedy był sądzony - milczał; teraz zaś przypomni owym zbrodniarzom, jak haniebnie się z Nim obeszli wiodąc Go na krzyż, i powie: "To uczyniłeś, a Ja milczałem".

Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pełen dobroci, przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, będą musieli poddać się Jego władzy.

To podwójne przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: "Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże. Albowiem jest On jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie wtedy, jakby miał przetapiać i oczyszczać".

O podwójnym przyjściu Pana pisze i apostoł Paweł w Liście do Tytusa: "Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa". Jak widzimy, rozróżnia tu Paweł pierwsze i drugie przyjście. Za pierwsze dzięki czyni; drugiego zaś oczekujemy. Dlatego, jak to nam zostało przekazane, wierzymy i wyznajemy Tego, "który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca".

Przyjdzie więc z nieba nasz Pan, Jezus Chrystus. Przyjdzie w chwale przy końcu świata, w dniu ostatecznym. Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, będzie odnowione.

Patrząc z daleka, widzę moc nadchodzącego Boga i obłok okrywający całą ziemię. Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy, Który ma panować nad ludem Izraela?

Wszyscy mieszkańcy ziemi i synowie ludzcy, zarówno bogaci, jak i ubodzy. Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: Usłysz, Pasterzu Izraela, który jak owce wiedziesz ród Józefa. Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy? Otwórzcie, książęta, wasze bramy, unieście się, odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Który ma panować nad ludem Izraela.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli, aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Jak nie zmarnować ADWENTU

 

Bóg w swej nieskończonej i bezwarunkowej miłości, obdarzył nas, w naszym życiu, kolejnym czasem ŚWIĘTEGO ADWENTU. Stawiamy pytanie jak z tego daru Bożego najlepiej skorzystać? Podpowiada nam Chrystus w Kościele, który jest bogaty doświadczeniem ponad dwudziestu wieków. „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień przypadł na was  znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,4-36).

Msza Święta

W ostatnim liście na Adwent Ksiądz Biskup naszej diecezji zaprosił nas, abyśmy właściwie uczestniczyli we Mszy Świętej niedziele i święta oraz w dni powszednie. Owocem tak przeżywanej Mszy Świętej będą; odnowa relacji miedzy ludzkich w oparciu o miłość, gościnność oraz radość. Te dary mamy nieść naszym bliźnim udręczonym trudami codziennego życia. Dlatego serdecznie zapraszamy na Roraty codziennie w dni powszednie o godzinie 6.00 oraz w środy i czwartki na Msze Święte Adwentowe wieczorne o 17.00. Niech dzieci i młodzież oraz dorośli jak najczęściej korzystają z tak wielkiego daru Bożej Miłości jaką jest Msza Święta i Komunia Świeta.

Uczynki miłosierne

Nasze serca możemy uwrażliwić w okresie Adwentu przez spełnianie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Są one następujące: Co do duszy: 1. Grzeszących upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych. A oto dla przypomnienia uczynki miłosierdzia względem ciała: 1. Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. Takie postępowanie wymaga trochę zapomnienia o sobie a skupienia uwagi na drugim człowieku. Bo jak można kochać Pana Boga, Którego nie widzimy, skora nie kochamy tych, których widzimy? Często nam się zdarza, że traktujemy ich jak martwe, bezduszne przedmioty, a to przecież Boże Dzieci. Pan Jezus gdy przyjdzie drugi raz w swoim majestacie i chwale to się do nas odezwie; „Wszystko co uczyniliście tym nawet najmniejszym, to Mnie uczyniliście” i to będzie podstawą do wyroku ostatecznego sądu, który zadecyduje o naszym wiecznym niebie lub piekle.

Spowiedź Święta

Jeśli nasze serca są obciążone grzechami, to Pan Jezus przez posługę kapłanów w Spowiedzi Świętej pragnie je oczyścić i obdarzyć nowym życiem. By owocnie przeżyć ten sakrament potrzeba wcześniej się przygotować - spełniając pięć warunków dobrej spowiedzi. A oto te warunki; 1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Szczera spowiedź. 5 Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Nie można tak sobie lekceważyć tego sakramentu i bez przygotowania przystępować. Kapłana można oszukać, ale czy Chrystusa Boga wypada w tym sakramencie miłosierdzia oszukiwać? Wydaje się, że każdy z nas w tym względzie musi więcej starania jeszcze poczynić i bardziej do spowiedzi się przygotowywać oraz inny zachęcić i pomagać się im dobrze przygotować i wyspowiadać się.

Spowiedź Święta Adwentowa w Lutczy

Z powodu zarazy i rygorów sanitarnych Spowiedź Święta w naszej parafii będzie zorganizowana w taki sposób jak przed Świętami Wielkanocnymi. Bardzo prosimy, aby po dobrym i solidnym przygotowani się w domu w następującym porządku w miarę możliwości korzystać: 18 grudnia sobota od 11.00 do 12.00 i od 15.00 do 16.00 wszyscy ci, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie.

Prosimy: mieszkańców Granicy, Delikatówki, Janusza, Mnichowej Gorki i Małówki 20 grudnia – poniedziałek od 15.00 do 16.00 i od 18.30 do 19.30, mieszkańców Podlasów, Podsochówki, Gąsiorówek, Buczyn i Koło Szkoły 21 grudnia – wtorek od 15.00 do 16.00 i od 18.30 do 19.30, mieszkańców Jastrzębskiego, Roślówki, Nowej Wsi i Kobyli 22 grudnia – środa od 15.00 do 16.00 i od 18.30 do 19.30. W czwartek 23 grudnia ksiądz będzie odwiedzał chorych z Panem Jezusem od 8.00 przed Świętami. W czwartek nie będzie adoracji ani wieczornej Mszy Świętej, aby rodziny uczniów klas ósmych przygotowały świątynię na Uroczystości Bożego Narodzenia.

Prosimy i zachęcamy, aby także wcześniej korzystać ze Spowiedzi Świętej rano podczas Rorat, gdy są śpiewane Godzinki. Często módlmy się za spowiednika i o dobrą Spowiedź Świętą dla siebie oraz swoich bliskich.

 

Ostatnie 25 lat w Lutczy

 

Z Bożej łaski, opieki Matki Bożej i wstawiennictwu Świętego Józefa – Patronów naszych oraz wiary parafian przejawiającą się między innymi wielką życzliwości i ofiarnością przez ostatnie dwadzieścia pięć lat dokonała się wielka pozytywna przemiana w życiu naszej parafii Lutcza.

Sprawy gospodarcze

Został odremontowany kościół zabytkowy razem z otoczeniem. Wykonano nowe fundamenty, wymieniono zniszczone drzewo podwalin, ścian i dachu. Wykonano  remont wieżyczki, nowe pokrycie gontowe ścian i dachu. Przeprowadzono konserwację wszystkich ołtarzy, obrazów, figur, balasek, ambony, stelli, mebli w zakrystii, konfesjonałów i całej polichromii ściennej. Przeprowadzono konserwację organy. Zmieniono podłogi w kościele, prezbiterium, przedsionkach i zakrystii. Wykonano nową instalację energetyczna, odgromowa, elektryczną z oświetleniem zewnętrznym kościoła. Zamontowane całodobowe systemy alarmów i monitoringu obiektu i otoczenia. Wykonano remont dzwonnicy oraz zakrystii. Uporządkowano teren kościelny i prowadzono na bieżąco pielęgnacje starego drzewostanu. Zostało wykonanie nowe ogrodzenia kościoła. Wybudowano nowe schody wejściowych na plac kościelny z drogą dojazdową od strony zakrystii. Wykonano nowy most oraz parkingi, aby wiernym ułatwić udział w nabożeństwach.

Przeprowadzona została pielęgnacja drzewostanu na najstarszym cmentarz na Małówce oraz uporządkowano jego teren i wprowadzono Mszę Świętą za zmarłych w Drugi Dzień Zielonych Świat.

Cmentarz przy drodze do Strzyżowa też odżył, wypiękniał, wykonano parking przy nim i wprowadzone zostało nabożeństwo żałobne w Dzień Zaduszny w Godzinie Miłosierdzia.

W kościele parafialnym przeprowadzono generalny remont organów. Oczyszczono i uzupełniono zniszczenia polichromii nawy głównej. Obłożono kamieniem dolne części filarów i przeprowadzono konserwacje polichromii na filarach. Wykonano konserwację stacji Drogi Krzyżowej i Zacheuszów. W prezbiterium zmiano popękaną posadzkę lastrykową na granitową oraz dokonano konserwacji głównego ołtarza. Została także przeprowadzona konserwacja ze złoceniami tryptyku ołtarzowego oraz odnowiona i przeniesiona ambona i wykonano nowe miejsce przewodniczenia w Liturgii. Zamontowano nowe oświetlenie prezbiterium i zremontowano oświetlenie całego kościoła. W nawie bocznej od strony cmentarza dokończono prace przy posadzce ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy wszystkich oknach kościoła także i w kaplicy Świętego Józefa wykonano nowe parapety z granitu. Poddano pracom konserwatorskim także posadzkę w kościele i kaplicy Świętego Józefa oraz zakrystii. Utworzono pod chórem kaplicę Bożego Miłosierdzia a w dolnym kościele urządzono kaplicę pogrzebową z chłodnią. Obecnie trwają prace konserwatorskie przy polichromii w kaplicy Świętego Józefa oraz w przedsionku pod chórem. W kościele także przeprowadzono modernizacje ogrzewania i zamontowano klimatyzację.

Przeprowadzono remont wieży kościelnej i zmieniono jej pokrycie na  blachę miedzianą. Wymieniono zniszczone elementy więźby dachowej. Zabezpieczono pokryciem miedzianym fajermury i dachy nad wejściami do kościoła. Rozbudowano dach nad wejściem od strony plebanii i pokryto blachą miedzianą.  Przeprowadzono remont dzwonnicy i napędy dzwonów. Wykonano nowe alejki i schody wejściowe na plac kościelny i wyłożono je kamieniem granitowym. Wykonano nowe podesty i trepy betonowe przy schodach wejściowych do kościoła i obłożono piaskowcem. Wykonano także nowe odwodnienie kościoła, instalację odgromową kościoła i budynków parafialnych. Wykonano nowe utwardzenie placów przy kościele. Od strony zachodniej nowa nawierzchnia asfaltowa, od południa i wschodu utwardzono i wyłożono kamieniem granitowym.

Wybudowano nową drogę dojazdowa do kościoła od strony Domaradza i za budynkami gospodarczymi. Wybudowano nową drogę dojazdową do cmentarza oraz chodnik. Cmentarz parafialny został powiększony, uporządkowany i ogrodzony. Z okazji dwutysięcznej rocznicy narodzenia Zbawiciela wykonano i zamontowano Krzyż Jubileuszowy w północno-zachodniej części cmentarza, którego poświecenie dokonał Ks. Biskup Edward Białogłowski. Wykonano także parkingi, aby wierni przybywający na nabożeństwa mieli gdzie parkować pojazdy. Wykonano oświetlenie fasady kościoła, placu kościelnego, parkingów i cmentarza.

Budynek gospodarczy zaadoptowano na salki spotkań oraz toalety. Pomalowano dachy na plebani, budynkach gospodarczych i organistówce i wymieniono rynny. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tym czasie także nabyto kilka działek gruntu dla parafii, by można było wykonać te prace gospodarcze zarówno przy otoczeniu kościoła i rozbudowie cmentarza oraz parkingach.

Wiele innych jeszcze dzieł i prac w tych ostatnich dwudziestu pięciu latach zostało wykonane.

Te wspomniane dzieła, zostały wykonane dzięki Bożemu błogosławieństwu oraz waszej pomocnej pracy społecznej, ofiarności, wrażliwości, odpowiedzialności oraz  troski o naszą parafię.

Trzeba wspomnieć, że tych efektów wizualnych nie byłoby bez waszej wiary i miłości do Pana Boga i naszej parafii.

Tak jak poprzednie pokolenia angażowały się w życie parafialne i troskę o kościoły i budynki parafialne i ich otoczenie tak obecne pokolenie to dzieło kontynuuje i przekazuje młodemu pokoleniu.

Życie religijne

Wierni mieli możliwość pogłębiania życia religijnego przez uczestnictwo w misjach parafialnych, rekolekcjach, katechezach, nabożeństwach dodatkowych oraz niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Swoją wiarę pogłębiali przez angażowanie się w pracę grup parafialnych. Na przykład; owocem takiego zaangażowania jest Nabożeństwo Ulicznej Drogi Krzyżowej od parafialnego do zabytkowego kościoła w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w piątek przed Niedzielą Palmową przygotowywanie przez te grupy. Stacje tej Drogi Krzyżowej ks. Biskup Edward Białogłowski poświęcił podczas nadania imienia Świętej Rodziny Zespołowi Szkół w Lutczy. Pięknie w to życie także religijne parafii angażują się kolejne kadencje Rad duszpasterskich. Na ich posiedzeniach, a odbyło się już 141, dyskutowano o problemach życia religijnego i o sprawach gospodarczych naszej rodziny parafialnej. Zapadały konkretne decyzje, aby jak najlepiej nasza parafia mogła się rozwijać duchowo, religijnie i materialnie. Tu też trzeba wspomnieć o samarytańskiej pracy naszego Parafialnego Zespołu Caritas jak również działalności Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich czy Akcji Katolickiej w Lutczy. A jak wielką role dla życia parafii mają wspólnoty dzieci i młodzieży (ministranci, lektorzy, schola, OAZA, KSM). To w takich spotkaniach kształtuję się przyszłe i odpowiedzialne pokolenie parafian. A czy można nie zauważyć ogromnego pozytywnego wpływu na naszą rodzinę parafialną modlitwy żywych Róż Różańcowych, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czy Grupy Intronizacyjnej? Gdy uwagę skupimy tylko na swoich problemach, a przestaniemy angażować się w życie parafii, to nie zauważymy tego wielkiego dobra.

Do tego całego bogactwa duchowego naszej parafii należy dołączyć każdą modlitwę wiernych rano i wieczór, przed i po pracy czy jedzeniu. Udział w pielgrzymkach i rożnego rodzaju rekolekcjach i wyjazdach poza parafią. Nasze więzy rodzinne i sąsiedzkie pogłębiały nabożeństwa związane z peregrynacją Figury Matki Bożej Fatimskiej, Obrazu Bożego Miłosierdzia, Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Do tego trzeba także wspomnieć o przeżywanej Ogólnopolskiej Peregrynacji Jasnogórskiego Obrazy czy diecezjalnej obrazu Błogosławionej Karoliny Kózka. Po tych wydarzeniach religijnych pozostały jako pamiątki Krzyże Misyjne na placach kościelnych czy też figury i obrazy w kaplicy Świętego Józefa jako feretrony.

Bardzo ważne dla naszej parafii były w tym czasie przeżywane prymicje, srebrne kapłańskie jubileusze naszych rodaków. Udział w systematycznych katechezach dzieci i młodzieży w szkole, w kościele z rodzinami z okazji Pierwszej Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej oraz Sakramentu Bierzmowania zdecydowanie pogłębiały życia religijnego naszych rodzin a w tym i całej parafii. Na pewno dla wielu naszych parafian pozostanie w pamięci na długo jeszcze poświecenie nowego budynku Zespołu Szkół, nadania imiennie Świętej Rodziny temu Zespołowi Szkół, nadania imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy. Czy obojętne pozostaną spotkania opłatkowe dla osób samotnych i starszych w Zespole Szkół i Szkole nr 2 z okazji Świąt Bożego Narodzenia?

Każdy z nas sam może odpowiedzieć, jak wiele zawdzięcza udziałowi w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, pogrzebowych czy innych.

Naszą wiarę także wzmacniały spotkania z Księdzem Biskupem w czasie wizytacji Kanonicznej Parafii czy przy udzielaniu Sakramentu Bierzmowania lub innych uroczystościach.

Nie sposób tu taj przytoczyć całego dobra jakim cieszy się nasza rodzina parafialna. Wielu z nas doświadczyło szczególnych łask w tym ostatnim ćwierćwieczu, za które szczególnie dziękujemy z okazji zakończenia Starego Roku nieszporami 31 grudnia o godzinie 14.00. Ale też i przepraszamy za zmarnowane łaski, za grzechy, którym ulegamy mimo częstej Spowiedzi i Komunii Świętej.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy co tydzień troszczą się o piękno w kościołach i wokół nich.

Tak jak w życiu każdej rodziny ciągle stają nowe wezwania tak i przed naszą parafią. W całym tym zamęcie współczesnego świata, by nie utracić wiary przekazanej przez rodziców, trzeba nam bardzo mocno przylgnąć do Chrystusa na wzór Jego Matki i Opiekuna – Patronów naszej parafii i kościołów.

 

O piękno dla Pana Jezusa w listopadzie troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

8 XI: 503, 507.

13 XI: 513a, 513b, 514, 514a, 515, 531.

15 XI: 513a, 514a, 525.

20 XI: 540, 541a, 542a, 546, 548, 550a, 550.

22 XI: 541a, 543, 546, 548.

27 XI: 552, 553, 558, 561, 564, 567a.

29 XI: 552, 553, 564.

4 XII: 572, 579, 580, 583, 588, 591, 596.

 

Kościół zabytkowy

 

13 XI: 444 i 448. 20 XI: 439 i 440. 27 XI: 438 i 436. 4 XII: 431 i 433.

 

O piękno dla Jezusa w grudniu prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

 

11 i 13 XII: 606, 610, 617a, 622, 623, 625B, 625A, 626.

18 i 20 XII: 629a, 630, 633, 636, 637a, 637b, 637c, 643.

24 i 27 XII: rodziny przeżywające bierzmowanie uczniów z klas ósmych sprzątają kościół i przygotowują dekorację na Święta Bożego Narodzenia.

31 XII 2021 i 3 I 2022: 645, 648, 650, 652, 655, 657a, 658, 661.

8 i 10 I: 662, 664, 665, 669, 671a, 672, 673, 674.

 

w świątyni zabytkowej:

 

11 XII: 425 i 426. 18 XII: 337 dwie rodziny. 24 XII: 341 i 352. 31 XII: 375 i 376. 8 I 2022: 378 i 380.