Katecheza
 
Ogólne zasady oceniania
Zasady oceniania osiągnięć religii rzymskokatolickiej w szkołach
Plan katechez zgodny z podziałem godzin w Szkołach