Kuria Diecezjalna w Rzeszowie                                                                                                    Rzeszów 26.10.2020

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

 

Przygotowanie do małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej w czasie epidemii koronawirusa

 

1.      Przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w każdym przypadku podlega rozeznaniu Księdza Proboszcza parafii, w której zawierany jest ten sakrament (Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do Małżeństwa 51; Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34; por. Familiaris Consortio 66).

2.      Ze względu na warunki epidemiczne i przepisy państwowe zasadniczo nie ma możliwości prowadzenia przygotowania do małżeństwa w formie katechez dla większych grup. Możliwe jest jednak prowadzenie indywidualnych spotkań w Poradni Rodzinnej. Wielu Doradców Życia Rodzinnego w naszej Diecezji wyraża gotowość prowadzenia takich indywidualnych spotkań, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Szanujemy jednak decyzje niektórych Doradców, którzy z różnych względów postanawiają w tym trudnym czasie zawiesić swoją aktywność.

3.      Nie przewidujemy prowadzenia ani honorowania katechez przedmałżeńskich w formie kursów on-line. W wyjątkowych indywidualnych przypadkach zostawiamy to rozeznaniu Księdza Proboszcza. Jako zastępczą formę odbycia katechez przedmałżeńskich proponujemy pracę własną narzeczonych w oparciu o odpowiednie materiały połączoną z rozmową z Kapłanem, która zweryfikuje na ile treści zostały przyswojone i przyjęte.

4.      Lekturą przygotowującą do zawarcia małżeństwa sakramentalnego może być książka „Przygotowanie do małżeństwa” pod red. Ks. Władysława Szewczyka, dostępna do kupienia w Internecie, na przykład pod adresem:
https://www.michalineum.pl/produkt/przygotowanie-do-sakramentu-malzenstwa-i-zycia-w-rodzinie/
Można również zaproponować narzeczonym przesłuchanie konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza „Małżeńskie zmagania o miłość, która nie ustaje cz. 1”, dostępnego na YouTube pod adresem
https://youtu.be/EtMFeN9rDgk oraz cyklu 11 audycji Jacka Pulikowskiego „Kurs Przedmałżeński”, dostępnych na YouTube pod adresem: https://youtu.be/0Efv9yyryyM

5.      Jeśli chodzi o obowiązek odbycia katechez przedślubnych, ich formę najlepiej skonsultować z Doradcą posługującym w najbliższej Poradni Rodzinnej. Takie nadzwyczajne przygotowanie powinno się opierać na trzech indywidualnych spotkaniach pary narzeczonych z Doradcą. W czasie tych spotkań, oprócz nauki Naturalnego Planowania Rodziny, narzeczeni otrzymają materiały do pracy własnej, a Doradcy zweryfikują, czy treści zostały przez narzeczonych przyswojone. Zachęcamy również do tego, by w ramach przygotowania odbyło się spotkanie formacyjne Duszpasterza z narzeczonymi.

6.      Jeśli z jakichś względów nie było możliwe odbycie odpowiedniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa z indywidualnymi spotkaniami w Poradni Rodzinnej, warto zobowiązać narzeczonych, aby po ustaniu zagrożenia skorzystali z katechez oraz spotkań indywidualnych już po ślubie. Można również zaproponować udział w rekolekcjach dla młodych małżeństw (np. Ruchu Spotkań Małżeńskich), nie rezygnując jednak ze zobowiązania do odbycia szkolenia z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny. Należy w odpowiednim czasie przypomnieć o podjętych zobowiązaniach i zaproponować konkretne miejsca i daty ich realizacji oraz poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia, które należy dołączyć do protokołu małżeńskiego.

7.      Jeśli Ksiądz Proboszcz w danym wyjątkowym przypadku uzna, że przed ślubem nie należy wymagać od narzeczonych zaświadczeń o odbyciu katechizacji przedślubnej i przedmałżeńskiej i zamiast tego przeprowadzi z narzeczonymi przygotowanie indywidualne, powinien ten fakt zaznaczyć poprzez dołączenie do protokołu małżeńskiego oświadczenia, zawierającego informacje o tym w jaki sposób zostało przeprowadzone to przygotowanie (np. z jakimi materiałami polecono się zapoznać, czy rozmowa weryfikująca potwierdziła spełnienie wymagań, do czego zobowiązano po ustaniu zagrożenia), opatrzonego datą i podpisem Księdza Proboszcza (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin 34).

8.      Kiedy będzie to możliwe i bezpieczne, Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin przeprowadzi dodatkowe katechezy, rekolekcje lub dni skupienia, zarówno dla małżonków, którzy zostali zobowiązani do uzupełnienia formacji, jak i dla tych narzeczonych, którzy przesunęli termin zawarcia małżeństwa i znajdują się w potrzebie jak najszybszego odbycia katechez. Propozycje te będą połączone z możliwością zapoznania się z metodą Naturalnego Planowania Rodziny oraz indywidualnych spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego. O miejscach i terminach tych wydarzeń Duszpasterze zostaną powiadomieni pocztą kurialną.

9.      Nadzwyczajne formy przygotowania do małżeństwa związane z sytuacją epidemiczną należy stosować wobec tych narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa w najbliższym czasie. Bez słusznych przyczyn do form skróconych nie należy dopuszczać tych, którzy zawarcie sakramentu planują później niż za pół roku.

10.   W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Duszpasterstwem Rodzin:
Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego Sylwia i Damian Henke tel. 514 383 661,
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Jan Kobak tel. 607 386 682.

 

 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Ks. Jan Kobak