Darowizna na cele kultu religijnego

Drodzy parafianie!

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do rozwoju naszej parafii. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Drodzy Parafianie!

Każdy z nas, kto chce pomóc naszej parafii, może, zgodnie z przepisami podatkowymi, przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

W przeciwieństwie do darowizn na pożytek publiczny, w tym przypadku ustawodawca nie sformułował katalogu celów tego kultu, ani też nie wyjaśnił bliżej, co kryje się pod pojęciem „cele kultu religijnego”.

W potocznym ale i słownikowym tego słowa znaczeniu kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych.

Literalna wykładnia tego pojęcia prowadzi do wniosku, że do dokonania odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu religijnego wystarczające jest przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych aspektów życia religijnego.

W praktyce fiskus akceptuje jako cele kultu religijnego m. in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych. Przykładem może być stanowisko zaprezentowane m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2008 r. (nr IBPB2/415-464/07/AA

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych (zgodnie z definicją zawartą w piśmie Ministerstwa Finansów z 31 października 1995 r. nr PO 2/11/01573/95), ale również przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja (np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji z 31 października 2006 r. nr 1401/BF-II/005-1021 /06/GT) czy Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (np. pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r. nr 2403-PDF-75-05).

Podobnie jak w przypadku pozostałych limitowanych darowizn, odliczenie z tytułu darowizny na cele kultu religijnego stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.

Od 1 stycznia 2011 r. wysokość wydatków ponoszonych na cele dające prawo do odliczeń w ramach poszczególnych ulg (z wyjątkiem wskazanych wyraźnie jako niewymagające udokumentowania) ustala się na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c updof (czyli darowizny na cele krwiodawstwa)

Oznacza to, że od rozliczenia za 2011 rok (także i za 2015 i za 2016 rok) odliczenie darowizny na cele kultu religijnego będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania jej we wskazany wyżej sposób.

 

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. 

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy? 

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

 

JAK ROZLICZYĆ DAROWIZNĘ, W WERSJI LIMITOWANEJ 6 %, NA RZECZ KOŚCIOŁA KROK PO KROKU:

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY  KOŚCIOŁA - PARAFII 

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ, NA  JAKI CEL ZWIĄZANY

Z KULTEM RELIGIJNYM, PRZEZNACZAMY DAROWIZNĘ NP: ZAKUP SZAT, NACZYŃ LITURGICZNYCH, WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA, ITP.

KROK TRZECI – DO ZEZNANIA ROCZNEGO NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ

ZAŁĄCZNIK PIT-0.

PRZYKŁAD 1:

PANI JOANNA NOWAK JEST ZATRUDNIONA NA UMOWĘ O PRACĘ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNOSZĄ:

PRZYCHÓD 52.356,00zł - KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł =DOCHÓD 51.021,00

W 2016 ROKU PANI JOANNA NOWAK WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,

JEJ ROZLICZENIE ZA 2016 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO:

KROK PIERWSZY:

WYLICZENIE KWOTY, O KTÓRĄ MOŻEMY POMNIEJSZYĆ DOCHÓD

DOCHÓD ROCZNY X 6% = 51.021,00 X 6% = 3.061,26

PANI JOANNA NOWAK DOKONAŁA WPŁATY W WYSOKOŚCI 3.000,00

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD

DOCHODU.

KROK DRUGI :

WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA PIT-0

KROK TRZECI:

WYPEŁNIENIE ZEZNANIA ROCZNEGO PIT- 37

 

PRZYKŁAD 2.

Państwo Kowalscy są rencistami/ emerytami i ich roczny dochód wynosi:

29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł

Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości

dochód roczny X 6% = 29.000,00 ZŁ X 6% = 1.740,00 ZŁ –Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się w limicie, dlatego też, mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pamiętajmy!

Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu w danym roku podatkowym, tylko wtedy, gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli – kwoty wpłacone w 2016 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2016 rok, kwoty wpłaconych darowizn w 2017 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2018 roku.

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0

Po trzecie musimy poinformować Urząd Skarbowy, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

 

Dane do wypełnienia blankietu na przelew