Zabytek
Kościół filialny z XV w. (1464) pw. Wniebowzięcia NMP
- drewniany, dawny parafialny w Lutczy
 
dofinansowanie prac przez MKiDN oraz PWKZ

Obiekt zabytkowy można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 17 746 28 95 lub 668 577 882

    Najstarsza wzmianka o drewnianym kościele w Lutczy pochodzi z "Dzieł wszystkich" Jana Długosza, który pisze: <<Lyuthcza, villa habens parochilem ecclesiam in se ligneam, Sanctissimae Nativitati Virginis Mariae ...>> (wieś, która posiada drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Dziewicy Maryi). Ponownie wspominany w roku 1565, 1595 występuje jako < ecclesia parochiolis lignae: Assumptionis B* M* V* consecrata ... > (kościół parafialny drewniany konsekrowany pod wezwaniem Wniebowzięcia N M Dziewicy). Pod tym wezwaniem wymienia się parafię podczas wizytacji w r. 1608 przez R.D. Piotra Skidzińskiego, oraz w okresie późniejszym do r. 1743.

    Budowa drewnianego kościółka (utrzymanego do dziś) wzniesiona została prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. (1464?) z rozbudowaniem w pierwszej połowie XVI w. i zapewne w pierwszej połowie XVII w. Sporo szczegółów architektonicznych zachowanych w obecnej formie wzmiankowane było w protokole wizytacyjnym biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła w 1595 r. (Np. ks. Biskup w 1595 r. poleca, aby wymienić okna w prezbiterium gdyż są zgniłe). Trzeba nadmienić, że w 1670 r. został częściowo dotknięty pożarem miedzy innymi spłonęła wieża, w 1722 został odnowiony a w 1743 r. na nowo konsekrowany.

    W ubiegłym roku przystąpiliśmy do prac przy architekturze obiektu. Najpierw pracom remontowym został poddany strop nad nawą główną oraz zostały wymienione elementy więźby dachowej, aby zapobiec katastrofie budowlanej. Prace te wykonywała Firma "PORTAL" z Domaradza. Zostały one sfinansowane ze środków parafialnych, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i Urzędu Gminy Niebylec.

Prace remontowe zdjęcia 2011

    W tym roku przystępujemy do kapitalnego remontu obiektu. Prace będzie prowadziła Firma "PORTAL" z Domaradza. Najpierw rozpoczynamy od remontu fundamentów i wymiany podwalin. Ubiegamy się o środki finansowe u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i Urzędu Gminy Niebylec. Pomoc finansową zadeklarowało Ministerstwo - 85 tys. zł., Wojewódzki Konserwator Zabytków 40 tys. zł., Urząd Gminy Niebylec 20 tys. Urząd Marszałkowski 10 tys. zł. oraz Starostwo Powiatowe w Strzyżowie 6 tys. zł. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspomagają te prace finansowo oraz swoimi modlitwami i ofiarowanym cierpieniem i trudami życia. Podczas prac odkryto wejście do kościoła od strony północnej, w tym miejscy gdzie dotychczas znajdował się konfesjonał. W przyszłości ten portal będzie odtworzony.  Parafianie bardzo chętnie angażują się w prace niefachowe. Wykonano oprócz remontu fundamentu wymieniono belki podwalinowe, belko zrębowe i związane z tym konieczne prace.

Prace remontowe 2012

    Na wiosnę przystąpiliśmy do II Etapu prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych przez Firmę "PORTAL" z Domaradza. Prace obejmowały: remont: sygnaturki, więźby dachowej z wymiana pokrycia gontowego na nowy gont nad nawą główną, kruchtą główną i boczną oraz remontem instalacji odgromowej. Koszt prac został sfinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 150 tys. zł., Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 70 tys. zł.,  Urzędu Marszałka Podkarpackiego - 40 tys. zł., Urzędu Gminy Niebylec - 20 tys. zł., Starostwa Powiatowego w Strzyżowie - 5 tys. zł. oraz środków własnych parafii. Prace zostały zakończone 12 września a odbiór 19 września 2012 r. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspomagają nas w tym wysiłku przywrócenia do świetności naszej perełki z  1464 roku.

Prace remontowe 2013

    Kontynuacja prac przy kościele zabytkowym przez Firmę "PORTAL" z Domaradza obejmowała remont części więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego (prezbiterium), remont ścian zrębowych z wymianą zewnętrznego pokrycia, remont posadzek – etap III. Zostały sfinansowane ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 140 tys., Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 80 tys., Urząd Marszałkowski - 30 tys., Urząd Gminy Niebylec 20 tys. Powiat Strzyżów - 10 tys. i własne środki Parafii Lutcza ponad 26 tys. Część prac została zakończona 4 a 5 września odebrana przez Komisję Konserwatorską. Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim troszczącym się o ten zabytek.

Prace remontowe 2014 i Jubileusz 550-lecia

    Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich etap IV obejmował: wykonanie rynsztoków odprowadzających wody opadowe poza zespół kościelny, remont zakrystii oraz remont dzwonnicy Wykonawca Firma "PORTAL" z Domaradza. Remont z modernizacją instalacji: elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, monitoringu kościoła Wykonawca Zakład Usługowo-Remontowy Elmix z Ropczyc.  Wiosną 2014 przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze zabytkowego drzewostanu przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Środowisko” z Tarnobrzega. Konserwację polichromii w nawie głównej w czerwcu i lipcu wykonali: "Kompleksowa Konserwacja Dzieł Sztuki" z Rzeszowa. Prace zostały sfinansowane ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100 tys. zł., Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 40 tys., Urząd Marszałkowski - 20 tys., Urząd Gminy Niebylec 40 tys. Powiat Strzyżów - 5 tys. WFOŚiGW w Rzeszowie 5 665,00 zł. i własne środki Parafii Lutcza ponad 65 tys.
    9 X 2014 r. w
czwartek o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar tej świątyni od powitania dostojnych Gości przez Pana H. K. i ks. proboszcza oraz od poświęcenia jej po pracach remontowo-konserwatorskich. Jubileuszowi 550-lecia tej świątyni przewodniczył Ordynariusz Rzeszowski ks. Biskup Jan Wątroba w obecności ks. Biskupa Adama Szala z Przemyśla, który wygłosił słowo Boże do zebranych. Mszę Świętą koncelebrowali z Biskupami księża, którzy pracowali w naszej parafii, księża: sąsiedzi, rodacy, Seniorzy i proboszczowie dekanatu Czudeckiego z dziekanem na czele. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonawcy, służby nadzoru prac konserwatorskich i remontowych. Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentował jego doradca pan J. B. Swoją obecnością zaszczycili nas: Władze Powiatu Strzyżowskiego z Radnymi i Starostą, Władze Gminy z Radnymi i Wójtem,  nauczyciele ze szkoły Podstawowej nr 2 w Lutczy, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy ze sztandarem, Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy ze sztandarem, przedstawiciele firm działających na terenie naszej parafii, Goście zaproszeni z poza parafii i w małej liczbie sami parafianie. Po skończonym nabożeństwie w świątyni zabytkowej zaproszeni goście, którzy przybyli uczestniczyli w spotkaniu w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny; zwiedzając okolicznościową wystawę, wpisując się do księgi pamiątkowej oraz słuchając wstąpień proszonych o głos przez ks. proboszcza gości. Tu taj w Szkole wszyscy poczuli się jak jedna wielka rodzina, która tak podniosłą i radosną uroczystość przeżywa pod okiem Świętej Rodziny z Nazaretu. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżywanie tej uroczystości Jubileuszowej składam serdeczne Bóg zapłać. Niech Matka Boża Wniebowzięta i Święty Józef patronowie naszych kościołów mają Was w swej opiece.

Rok 2015

    18.04.15 - Sobota w Miedzy Narodowy Dzień Ochrony Zabytków w Warszawie otrzymała nasza parafia Wyróżnienie w Kategorii specjalna architektura i konstrukcja drewniana za prace konserwatorskie wykonane z poszanowaniem zastanych nawarstwień i wyeksponowanie wartości zabytkowych kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lutczy.
    21-22.04.2015 - W Białymstoku podczas Galii Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków od Generalnego Konserwatora Zabytków P. Ż. odebrali wspomniane wyróżnienie - ks. proboszcz J. O. i   K. G. właściciel Firmy PORTAL  z Domaradza wykonawca prac remontowych w kościele zabytkowym w Lutczy. 
    01.06.2015 - Poniedziałek rozpoczynają się przygotowania do prac konserwatorskich w kościele zabytkowym. Prace będzie prowadzić: Firma ta sama co w tamtym roku.
    13.10.2015 - Wtorek odbiór prac przez komisję, która oceniła wykonanie jako bardzo dobre i fachowe.  W kościele zabytkowym w Lutczy z XV wieku w obecnym roku 2015 były kontynuowane prace remontowo-konserwatorskie jako V etap. W zakres tych prac weszły: polichromia prezbiterium ściany południowej, portal kamienny z prezbiterium do zakrystii, dwoje drzwi metalowych gotyckich w zakrystii, dwa konfesjonały oraz balaski.
    Prace były prowadzone w pracowni konserwatorskiej oraz w kościele. Rozpoczęły się 21 maja 2015 roku a zakończyły się 12 października 2015 roku. Odbiór tych wykonanych prac nastąpił dnia 13 października przez Komisję Konserwatorską. Oceniono jako wykonane bardzo dobrze i fachowo.
    Prace te remontowe i konserwatorskie wykonała Firma „KOMPLEKSOWA KONSERWACJA ZABYTKÓW M. Filip, A. Filip S.C. z Rzeszowa. Koszt tych prac w obecnym roku to kwota ponad dwustu tysięcy złotych. Prace te zostały sfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 tys. zł., Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 30 tys. zł., budżetu Gminy Niebylec – 20 tys. zł.,  budżetu Województwa Podkarpackiego 10 tys. zł. i budżetu Powiatu Strzyżowskiego 5 tys. zł. oraz pozostałe 37 309,37 zł. ze środków parafii Lutcza.
 
Rok 2016
   
W kościele zabytkowym w 2016 roku była prowadzona kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich. VI Etap obejmował: konserwację polichromii prezbiterium ściany północnej, kamiennej gotyckiej kropielnicy, 4 feretronów oraz roboty stolarskie w zabytku (nowe drzwi w kruchcie głównej, dodatkowe drzwi od strony północnej oraz remont drzwi od zakrystii z ich konserwacją).
    Całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień: 13.12.2016 r. wyniósł 214 749,64 zł.
    Nakłady zostały poniesione z następujących źródeł: środki własne - 36 249,64 zł., dotacja z budżetu Gminy - 10 000,00 zł. i inne źródła finansowania - 178 500,00 zł. (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100 000,00 zł., Wojewódzki Konserwator Zabytków - 50 000,00 zł., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 13 500,00 zł., Starostwo Powiatowe Strzyżów - 5 000,00 zł.). Serdecznie dziękujemy wszystkim wspomagającym finansowo prace prowadzone przy naszej perełce z XV wieku.
 
Rok 2017

 Parce przy kościele zabytkowym w roku 2017 obejmujący zadanie: Lutcza, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): VII etap prac remontowo-konserwatorskich: przy polichromii (zacheuszki) i wyposażeniu, (obrazy, stalle, organy etap I) impregnacja pokrycia dachu i ścian oraz wymiana posadzki w kruchcie głównej na kwotę 200 608,27 zł.  Prace te zostały sfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000,00 zł., Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 40 000,00 zł., Urząd Gminy Niebylec – 20 000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie – 5 000,00 zł. i środki parafii Lutcza w wysokości 35 608,27 zł.